รายละเอียดโครงการ

โจทย์ในการประกวด

ประกวดแคมเพจ์นออนไลน์ โดยสร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ ในหัวข้อ
“1- Day Mission with Isuzu X-Series ภารกิจ 1 วันกับรถอีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์” พร้อมแผนโปรโมท

 • สร้างสรรค์ภารกิจภายใน 1 วัน
  ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคุณและแสดงถึง
  Brand DNA ของรถอีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์

 • สามารถเลือกรูปแบบของภารกิจ
  ได้อย่างไม่จำกัด
  โดยมีรถอีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์
  เป็นส่วนหนึ่งในผลงาน

 • รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานภารกิจ
  ในครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอในรูปแบบของ
  Online Campaign รูปแบบใดก็ได้
  (VDO, Text, Photo Album, อื่นๆ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาหรือระดับอนุปริญญาจากสถาบันอาชีวศึกษา
อายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละ 2 - 5 คน สถาบันเดียวกัน ไม่จำกัด ชั้นปี และคณะ

รูปแบบการประกวด

การประกวดแบ่งออกเป็น 3 รอบโดยมีรายละเอียดการประกวดดังนี้

 • 1) การคัดเลือกรอบแรก
  1. ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิก Facebook Fanpage : ISUZUICBC และสมัครเพื่อเข้าประกวดทาง www.isuzucreativebrainschallenge.com เท่านั้น
  2. ผู้สมัครจะต้องส่งที่มาและแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ภารกิจที่จะทำกับรถอีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์ ภายใน 1 วัน (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
  3. แคมเพจ์นออนไลน์ จะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
   • 3.1 ส่วนของคอนเทนต์ออนไลน์

    ผู้สมัครจะต้องอธิบายรูปแบบการนำเสนอแนวคิด และรายละเอียดของภารกิจที่จะทำกับรถอีซูซุเอ็กซ์-ซีรี่ส์ภายใน 1 วัน
    โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใดก็ได้ อาทิเช่น

    • a. Story board รูปภาพพร้อมคำบรรยาย (รูปไม่เกิน 15 รูป และบรรยายไม่เกิน 1,000 คำ)
    • b. เขียนบรรยาย ความยาวไม่เกิน 2,000 คำ
    • c. อื่น ๆ
     • (a.)
     • (b.)
   • 3.2 ส่วนของแผนโปรโมท

    ผู้สมัครจะต้องส่งแผนการโปรโมท โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ของรถอีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์ และกระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยระบุ Platform ที่จะใช้ให้ชัดเจน

  4. ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานผ่านทาง www.isuzucreativebrainschallenge.com เท่านั้น หมดเขตส่งผลงาน 17 กันยายน 2561
 • 2) กิจกรรม “Isuzu Creative Camp”

  ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 20 ทีม จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม “Isuzu Creative Camp” เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาผลงาน และหลังจากนั้น 1 เดือน ทำการส่งผลงานที่พัฒนาแล้ว เพื่อคัดเลือกหาผู้เข้าแข่งขันที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 10 ทีมต่อไป

 • 3) รอบชิงชนะเลิศ

  ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม จะต้องส่งผลงาน และแผนการโปรโมทที่ได้รับการพัฒนาแล้ว รวมทั้งไฟล์การนำเสนอแผนงาน (Power Point) เพื่อพิจารณาตัดสินทีมชนะเลิศ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ภายใน 10 นาที ถามตอบ 5 นาที

กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงาน

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของผลงาน โดยผู้สมัครต้องมีกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในผลงานดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งผลงานของบุคคลอื่น หรือส่งผลงานในนามของบุคคลอื่น หากบริษัทฯ ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องจากบุคคลอื่นในกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับผลงานของผู้สมัคร ผู้สมัครตกลงจะปกป้องบริษัทฯ และจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ
  ในความเสียหายใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจากการถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องดังกล่าว
 • การตัดสินของคณะกรรมการเจ้าของโครงการ หรือบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
  • เป็นผลงานที่ผู้สมัครเป็นผู้ที่จัดทำเอง โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ไม่เคยโฆษณา หรือไม่เคยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ใดๆ มาก่อน และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน
  • เป็นผลงานที่ไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น
 • ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมถึงไฟล์ต้นฉบับตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในผลงานดังกล่าวตกเป็นของบริษัทฯ แต่ผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องส่งคืนผลงานรวมถึงไฟล์ต้นฉบับให้แก่ผู้สมัคร
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งการนำผลงานดังกล่าวมาทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใดๆที่บริษัทฯพิจารณาเห็นสมควร
 • ผู้สมัครจะต้องไม่นำเอาภาพ และสิ่งอื่นใดที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิใดๆมาใช้ในการทำผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • นับตั้งแต่ที่ผู้สมัครสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการ Isuzu Creative Brains Challenge 2018 ตลอดจนถึงการส่งผลงานเข้าประกวดให้ถือว่า ผู้สมัคร ตกลงปฏิบัติตามกติกา และเงื่อนไขในการส่งผลงานทุกประการ
 • ผู้สมัครตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้สมัคร

รางวัลสำหรับการประกวด

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 200,000 บาท

พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท

พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย 40,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 70,000 บาท

พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท

พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 30,000 บาท

พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย 30,000 บาท

รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท

พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย 20,000 บาท