ISUZU IMBC

โจทย์ในการประกวด

 • ประกวดออกแบบรถในอนาคตของอีซูซุ
 • เลือกประเภทรถออกแบบได้ทั้ง รถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ รถยนต์อเนกประสงค์อีซูซุมิว-เอ็กซ์ รถบรรทุกอีซูซุ หรืออื่นๆ
 • สามารถทำได้ทั้งวาดมือหรือออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษา หรือระดับอนุปริญญาจากสถาบันอาชีวศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละ 3 - 5 คน สถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดชั้นปีและคณะ โดยผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

รูปแบบการประกวด

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยมีรายละเอียดการประกวดดังนี้

1) การคัดเลือกรอบแรก

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิก Facebook Fanpage : ISUZU ICBC และสมัครเพื่อเข้าประกวดทาง www.isuzucreativebrainschallenge.com เท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องวาดภาพหรือออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมอธิบายแรงบันดาลใจในการออกแบบรถ (Inspiration)
 • กำหนดการออกแบบรถใน 3 มุม คือ ด้านหน้ารถ ข้างรถ และหลังรถ โดยจะต้องส่งผลงานทางอีเมล isuzucreativebrainschallenge@gmail.com โดยระบุ Subject “ชื่อทีมและมหาวิทยาลัย”

หมดเขตส่งผลงาน 31 กรกฎาคม 2560

2) รอบชิงชนะเลิศ

ผลงานทั้งหมดจะผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 15 ทีม เพื่อพัฒนาผลงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินทีมชนะเลิศ

กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงาน

 1. ผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของผลงาน โดยผู้สมัครต้องมีกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในผลงาน
  ดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งผลงานของบุคคลอื่น หรือส่งผลงานในนามของบุคคลอื่น หากบริษัทฯ ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องจากบุคคลอื่น ในกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับผลงานของผู้สมัคร ผู้สมัคร ตกลงจะปกป้องบริษัทฯ และจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจากการถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้อง ดังกล่าว
 2. การตัดสินของคณะกรรมการเจ้าของโครงการ หรือบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
  1. เป็นผลงานที่ผู้สมัครเป็นผู้ที่จัดทำเอง โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ไม่เคยโฆษณา หรือไม่เคยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ใดๆ มาก่อน และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน
  2. เป็นผลงานที่ไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น
 4. ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมถึงไฟล์ต้นฉบับตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในผลงานดังกล่าวตกเป็นของบริษัทฯ แต่ผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องส่งคืนผลงานรวมถึงไฟล์ต้นฉบับให้แก่ผู้สมัคร
 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งการนำผลงานดังกล่าวมา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อ สาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อ การใดๆที่บริษัทฯพิจารณาเห็นสมควร
 6. ผู้สมัครจะต้องไม่นำเอาภาพ และสิ่งอื่นใดที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิ ใดๆมาใช้ในการทำผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 7. นับตั้งแต่ที่ผู้สมัครสมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Isuzu Creative Brains Challenge 2017 ตลอดจนถึงการส่งผลงานเข้าประกวด ให้ถือว่า ผู้สมัครตกลงปฏิบัติตามกติกา และเงื่อนไขในการส่งผลงานทุกประการ
 8. ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร เพื่อใช้ในการติดต่อและสื่อสารกับผู้สมัคร

รางวัลสำหรับการประกวด

รางวัลชนะเลิศ :
เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :
เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 40,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :
เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 :
เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 :
เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 30,000 บาท
รางวัลชมเชย 10 รางวัล :
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 20,000 บาท

กำหนดการโครงการประจำปี 2560

มีนาคม – กรกฎาคม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและอธิบายรายละเอียดการประกวด
กรกฎาคม
สิ้นสุดการรับสมัครและส่งผลงาน
สิงหาคม
ประกาศผลทีมที่ได้รับการคัดเลือก 15 ทีม

* ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 ทีม พัฒนาผลงานเพิ่มเติมพร้อมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ